Cele warsztatów twórczych i kreatywnych z elementami języka obcego odnoszące się do przedstawionej oferty zajęć.

W sferze twórczej pracy umysłu

 • Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni wizualnej i przestrzennej
 • Ćwiczenie myślenia twórczego, aby było ono płynne, giętkie i oryginalne, w tym takich operacji intelektualnych jak: skojarzenia bliskie i dalekie, myślenie za pomocą analogii i metafory, abstrahowania i dedukowania, umiejętności synektycznych i synestezji
 • Myślenie za pomocą symboli
 • Pobudzanie zmysłów
 • Kształcenie zmysłu obserwacji
 • Zachęcanie do aktywności twórczej w życiu codziennym
 • Doświadczenie zjawiska korespondencji, jaka zachodzi między różnymi dziedzinami sztuki

W sferze rozwijania umiejętności plastycznych

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Stwarzanie warunków do ekspresji artystycznej za pomocą różnych środków plastycznych
 • Ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rysowania, malowania, rzeźbienia, tworzenia prac przestrzennych, projektowania przy wykorzystaniu wielu różnych technik plastycznych
 • Kształcenie umiejętności budowania pracy plastycznej przy zastosowaniu odpowiedniej kompozycji, perspektywy i barwy
 • Podnoszenie sprawności manualnej

W sferze poznawczej

 • Poznanie różnych dziedzin sztuki i wybranych dzieł z różnych stron świata
 • Doświadczenie uniwersalnego charakteru komunikacji między ludźmi poprzez twórczość
 • Poznawanie źródeł inspiracji dla pracy twórczej, w tym wiodącej roli przyrody
 • Uświadomienie słowiańskich korzeni kulturowych
 • Wprowadzenie do zajęć wartości dodanej, jaką jest język angielski lub język hiszpański

W sferze emocjonalno –  społecznej

 • Doświadczanie radości z procesu i efektu pracy twórczej
 • Rozwijanie empatii oraz umiejętności aktywnego słuchania
 • Budowanie poczucia wartości własnej w oparciu o rozwój zdolności oraz tożsamości kulturowej
 • Kształtowanie postawy otwartej i tolerancyjnej na świat
 • Ćwiczenie umiejętności pracy w grupie
 • Stwarzanie warunków i zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w życiu kulturalnym
 • Rozwijanie sfery duchowej i doświadczanie terapeutycznego charakteru kontaktu ze sztuką

Czego zabraknąć nie może

 • Atmosfery ludyczności – to radość towarzysząca tworzeniu, sprawia że dzieci stale sięgają po tego typu aktywność
 • Wzbudzania ciekawości i zainteresowania twórczością
 • Zasady nieoceniania pomysłów
 • Twórczej i otwartej postawy prowadzącego